Guangming Online> Editor’s Pick

People visit imperial Xiaoling Mausoleum in Nanjing, China's Jiangsu

People visit imperial Xiaoling Mausoleum in Nanjing, China's Jiangsu

People visit the imperial Xiaoling Mausoleum, the burial site of the Ming Dynasty's (1368-1644) founding emperor Zhu Yuanzhang, in Nanjing, capital of east China's Jiangsu Province on Nov. 5, 2019. (Xinhua/Li Bo)

[ Editor: SRQ ]